Co to znaczy prawidłowe żywienie dzieci

Prawidłowe żywienie to dostarczanie w kilku dziennych posiłkach od powiedniej ilości energii w produktach spożywczych zawierających od powiednie ilości składników pokarmowych. Energia jest potrzebna organizmowi do wszystkich procesów ustrojo wych utrzymujących życie, jak: krążenie krwi, oddychanie, trawienie, wydzielanie gruczołów itp. Człowiek czerpie ją ze spalania wewnątrz ustroju takich związków jak: węglowodany, tj. skrobia roślinna i zwie rzęca, składająca się z cukrów prostych (węglowodanem jest również sacharoza — dwucukier, tj. cukier buraczany), tłuszcze, a także białka. Białka jednak składające się z aminokwasów stanowią przede wszystkim materiał budulcowy, bowiem aminokwasy, a także niektóre skła dniki tłuszczów (jak kwasy tłuszczowe) i węglowodanów (jak cukry proste) oraz składniki mineralne to cegiełki, z których organizm od budowuje i tworzy nowe tkanki, mające podstawowe znaczenie dlarosnącego ustroju. Niedostarczanie ich rosnącemu dziecku powoduje zahamowanie rozwoju zarówno fizycznego, jak i umysłowego. Wymienione składowe białek, tłuszczów i węglowodanów to składniki pokarmowe (odżywcze). Do składników pokarmowych zalicza się także składniki tzw. regulujące, do których należą przede wszystkim witaminy i sole mineralne, niezbędne do podtrzymywania przemiany materii, a także utrzymania właściwej jakości tkanek, np. witamina A jest niezbędna m.in. dla utrzymania ciągłości skóry, witamina D jest niezbędna dla wapnienia kości i zębów, i inne. Wymienione składniki, tj. białka, tłuszcze, węglowodany, sole mine ralne i witaminy, znajdują się w pożywieniu, tzn. w żywności. Żywność to środki spożywcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które zjadamy po odpowiednim przygotowaniu (jak np. ziemniaki lub mięso) lub jako takie (np. owoce). Pożywienie w przewodzie pokarmowym jest trawione. Trawienie uwalnia z pożywienia składniki pokarmowe (odżywcze). Jak już wspomniano, składnik pokarmowy jest to najmniejsza cząstka białek (aminokwas), tłuszczów (kwas tłuszczowy), węglowoda nów (cukier prosty), ewentualnie składników mineralnych (jak np. wapń, żelazo, jod) lub witamina (jak np. A, C, D i inne), która zostaje wchłonięta i wewnątrz organizmu użyta dla dostarczenia energii lub dla celów budulcowych i bardzo złożonych przemian wewnątrzustrojowych, utrzymujących życie człowieka i zapewniających prawidłowy rozwój dzieciom i młodzieży. Liczba składników pokarmowych najczęściej wy stępujących w środkach spożywczych wynosi ok. 60. Dzielą się one na niezbędne, które organizm musi otrzymywać w pożywieniu w odpowiedniej ilości, i nie niezbędne, które mogą być zastąpione przez inne. Do niezbędnych składników pokarmowych należą np. prawie wszystkie aminokwasy (10) zawarte w białkach zwierzęcych, 3 kwasy tłusz czowe, 2 cukry proste, wszystkie witaminy (12) i kilkanaście pierwiastków — składników soli mineralnych (jak np. wapń, żelazo, magnez, jod i in.). Dostarczanie dziecku pożywienia z nieodpowiednią ilością energii i składników pokarmowych nie tylko w za małej ilości, ale i w nieodpowiednich wzajemnych stosunkach, prowadzi do określonych chorób lub stanów niedoborowych upośledzających rozwój fizyczny (lub sprawność fizyczną) i umysłowy (lub sprawność umysłową).

29.01.2011. 14:33